Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

ผู้เยียมชม

036976
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานเมื่อวาน13
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้35
เดือนนี้เดือนนี้613

เข้าสู่ระบบผลงานครู

ผลงานนักเรียน

ลิงค์ภายนอก

Google
สพฐ
e-money
ครูไทย
ครูบ้านนอก
เทศบาลตำบลอุโมงค์
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
รับ - ส่งหนังสือราชการ
การศึกษาพิเศษเด็กเรียนร่วม
Facebook Hongkok
การพัฒนาตนเองด้วยระบบ UTQ
สหกรณ์ออมทรัทย์ครูลำพูน
TEPE online
DMC
schoolmis
แบบทดสอบคณิตศาสตร์
ทดสอบสังคมศึกษา
ทดสอบประวัติศาสตร์
ทดสอบวิทยาศาสตร์
ทดสอบหน้าที่พลเมือง
แบบทดสอบร่างกายมนุษย์
ทดสอบสังคมศึกษาครั้งที่ 1
ทดสอบวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
ทดสอบคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3
ทดสอบวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3
ทดสอบวิทยาสตร์ เรื่อง วัสดุ
ทดสอบสารและสมบัติของสาร
ทดสอบ เรื่อง ระบบสุริยะ
แบบทดสอบ ดินและพืช
แสงและการหักเหของแสง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

anigif210361.gif

           โรงเรียนวัดฮ่องกอก นำเสนอผลงานโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว โดยมีการจัดทำนวัตกรรมการปฏิบัติงานความเป็นเลิศ (Best Practices) ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้รูปแบบ "การป้องกัน ตามแนวทาง I Clean" ซึ่งเป็นรูปแบบที่นำมาใช้ในการป้องกันและดูแลนักเรียนในโรงเรียนวัดฮ่องกอก ซึ่ง  I Clean มีความหมาย ดังนี้ I หมายถึง Integration ซึ่งเป็นการบูรณาการแบบองค์รวม การสร้างความเข้าใจวางแผนและดำเนินการร่วมกันทุกฝ่าย C หมายถึง Communication เป็นการสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและแนวทางในการป้องกันยาเสพติด L หมายถึง Learning การเรียนรู้ผ่านการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ E หมายถึง Environment การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน A หมายถึง Activity การจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน N หมายถึง Network การสร้างเครือข่ายร่วมกันในการป้องกันและดูแลให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด

 

anigif161.gif

               วันที่  25 -26  ธันวาคม  2560  โรงเรียนในตำบลอุโมงค์ ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  โรงเรียนวัดฮ่องกอก  โรงเรียนบ้านเชตุวันหนองหมู  โรงเรียนวัดชัยสถาน  โรงเรียนบ้านป่าเส้า  และโรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมทั้งปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 


anigif603.gif
               โรงเรียนวัดฮ่องกอกดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์โรงเรียนตำบลอุโมงค์ มีนักเรียนร่วมกิจกรรม 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดฮ่องกอก โรงเรียนวัดชัยสถาน และโรงเรียนบ้านป่าเส้า กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน และมีความรู้ โดยดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการ PLC 

 

anigif604.gif

           ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนวัดฮ่องกอก นำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ YMCA  เสาหิน  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยฐานเรียนรู้มากมาย เช่น ฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ฐานการเรียนรู้การกำจัดขยะ  ฐานการเรียนรู้พลังงานทดแทน  ฐานการเรียนรู้การใช้พลังงานให้คุ้มค่า  ฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ที่พืชสวนโลก เช่น เศรษฐกิจพอเพียง  โลกของแมลง  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้นักเรียนมีความสุขต่อการเรียนรู้

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

.jpg

นางนัลภา   ผดุงกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฮ่องกอก