Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

ผู้เยียมชม

038494
วันนี้วันนี้19
เมื่อวานเมื่อวาน22
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้199
เดือนนี้เดือนนี้648

เข้าสู่ระบบผลงานครู

ผลงานนักเรียน

ลิงค์ภายนอก

Google
สพฐ
e-money
ครูไทย
ครูบ้านนอก
เทศบาลตำบลอุโมงค์
โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
รับ - ส่งหนังสือราชการ
การศึกษาพิเศษเด็กเรียนร่วม
Facebook Hongkok
การพัฒนาตนเองด้วยระบบ UTQ
สหกรณ์ออมทรัทย์ครูลำพูน
TEPE online
DMC
schoolmis
แบบทดสอบคณิตศาสตร์
ทดสอบสังคมศึกษา
ทดสอบประวัติศาสตร์
ทดสอบวิทยาศาสตร์
ทดสอบหน้าที่พลเมือง
แบบทดสอบร่างกายมนุษย์
ทดสอบสังคมศึกษาครั้งที่ 1
ทดสอบวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
ทดสอบคณิตศาสตร์ หน่วยที่ 3
ทดสอบวิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 3
ทดสอบวิทยาสตร์ เรื่อง วัสดุ
ทดสอบสารและสมบัติของสาร
ทดสอบ เรื่อง ระบบสุริยะ
แบบทดสอบ ดินและพืช
แสงและการหักเหของแสง
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 

 

 

 

 

anigif07.06.61.gif

         เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดฮ่องกอกได้นำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ โดยไปศึกษาเรียนรู้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ซึ่งได้จัดแสดง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ซึ่งได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ โลก ดวงดวง อวกาศ การประหยัดพลังงาน การเรียนรู้กับการลดขยะ ศึกษาเกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ การประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

 

 

anigif210361.gif

           โรงเรียนวัดฮ่องกอก นำเสนอผลงานโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว โดยมีการจัดทำนวัตกรรมการปฏิบัติงานความเป็นเลิศ (Best Practices) ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้รูปแบบ "การป้องกัน ตามแนวทาง I Clean" ซึ่งเป็นรูปแบบที่นำมาใช้ในการป้องกันและดูแลนักเรียนในโรงเรียนวัดฮ่องกอก ซึ่ง  I Clean มีความหมาย ดังนี้ I หมายถึง Integration ซึ่งเป็นการบูรณาการแบบองค์รวม การสร้างความเข้าใจวางแผนและดำเนินการร่วมกันทุกฝ่าย C หมายถึง Communication เป็นการสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้มีความความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยและแนวทางในการป้องกันยาเสพติด L หมายถึง Learning การเรียนรู้ผ่านการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ E หมายถึง Environment การจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน A หมายถึง Activity การจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน N หมายถึง Network การสร้างเครือข่ายร่วมกันในการป้องกันและดูแลให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติด

 

anigif161.gif

               วันที่  25 -26  ธันวาคม  2560  โรงเรียนในตำบลอุโมงค์ ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน  โรงเรียนวัดฮ่องกอก  โรงเรียนบ้านเชตุวันหนองหมู  โรงเรียนวัดชัยสถาน  โรงเรียนบ้านป่าเส้า  และโรงเรียนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1 เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมทั้งปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 


anigif603.gif
               โรงเรียนวัดฮ่องกอกดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์โรงเรียนตำบลอุโมงค์ มีนักเรียนร่วมกิจกรรม 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดฮ่องกอก โรงเรียนวัดชัยสถาน และโรงเรียนบ้านป่าเส้า กิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน และมีความรู้ โดยดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการ PLC 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา

.jpg

นางนัลภา   ผดุงกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฮ่องกอก